งานกำลังพล
        งานการข่าว
        งานแผนงาน
        งานส่งกำลังบำรุง
        งานกิจการพลเรือน
        งานการเงิน
        งานการแพทย์
        งานสื่อสาร
        งานขนส่ง
        มว.ตชด.๓๑๕๑
        มว.ตชด.๓๑๕๒
        มว.ตชด.๓๑๕๓
        มว.ตชด.๓๑๕๔
        ร.ร.ตชด.ในความดูแล
        เฟชบุ๊ค ร้อย ตชด.๓๑๕
       กก.ตชด.๓๑
       บก.ตชด.ภาค ๓
       บช.ตชด
       ภ.จว.พิษณุโลก
       บช.ภ.ภาค ๖
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
       จังหวัดเพชรบูรณ์
       จังหวัดพิษณุโลก
       จังหวัดสุโขทัย
       จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 

      

       เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๐ พ.ต.ท.ฐานิตย์ นามบ้าน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕ พร้อม กพ.๒ นายเดินทางร่วมกับปลัดอำเภอชาติตระการ  และ นายคำรณ วิเศษวงศ์ษา ผู้ประสานงานชายแดนพื้นที่ อ.ชาติตระการ  เดินทางโดย รถยนต์  ตอนรับ  ท่านบุญเสน  จันทะผอง  เจ้าเมืองบ่อแตน  แขวงไชยบุรี  สปป.ลาว พร้อมคณะ  ที่จุดผ่อนปรนเหมืองแพร  อ.นาแห้ว   จ.เลย  เพื่อประสานสัมพันธ์อันดีกับ อ.ชาติตระการ