งานกำลังพล
        งานการข่าว
        งานแผนงาน
        งานส่งกำลังบำรุง
        งานกิจการพลเรือน
        งานการเงิน
        งานการแพทย์
        งานสื่อสาร
        งานขนส่ง
        มว.ตชด.๓๑๕๑
        มว.ตชด.๓๑๕๒
        มว.ตชด.๓๑๕๓
        มว.ตชด.๓๑๕๔
        ร.ร.ตชด.ในความดูแล
        เฟชบุ๊ค ร้อย ตชด.๓๑๕
       กก.ตชด.๓๑
       บก.ตชด.ภาค ๓
       บช.ตชด
       ภ.จว.พิษณุโลก
       บช.ภ.ภาค ๖
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
       จังหวัดเพชรบูรณ์
       จังหวัดพิษณุโลก
       จังหวัดสุโขทัย
       จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 

                                          

 

                                                       

                                                     พ.ต.ท.ฐานิตย์ นามบ้าน

                                                            ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕

 

                                                                     

         ร.ต.อ.ธวัชชัย  จันทร์สง่า                                        ร.ต.อ.ประจวบ จั่นทับ

             รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕                                     รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕

         

                                                                   

        ร.ต.ท.วัชชืรพงศ์  วังสุทะ                                      ร.ต.อ.แสวง  แวงวรรณ

           ผบ.มว.ตชด.๓๑๕๑                                                 ผบ.มว.ตชด.๓๑๕๒

         

                                                                  

          ร.ต.อ.วีรยุทธ  อุตรสัก                                       ร.ต.ท.ภานุวัฒน์  วงษ์วิจิตร

            ผบ.มว.ตชด.๓๑๕๓                                                ผบ.มว.ตชด.๓๑๕๔

               

                                                                     

         ร.ต.อ.กรภัทร์  สิงห์คำ                                            ร.ต.อ.ราเชนทร์   สุริโย

    ผบ.มว.สสก.ร้อย ตชด.๓๑๕                                      ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๕