งานกำลังพล
        งานการข่าว
        งานแผนงาน
        งานส่งกำลังบำรุง
        งานกิจการพลเรือน
        งานการเงิน
        งานการแพทย์
        งานสื่อสาร
        งานขนส่ง
        มว.ตชด.๓๑๕๑
        มว.ตชด.๓๑๕๒
        มว.ตชด.๓๑๕๓
        มว.ตชด.๓๑๕๔
        ร.ร.ตชด.ในความดูแล
        เฟชบุ๊ค ร้อย ตชด.๓๑๕
       กก.ตชด.๓๑
       บก.ตชด.ภาค ๓
       บช.ตชด
       ภ.จว.พิษณุโลก
       บช.ภ.ภาค ๖
       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
       จังหวัดเพชรบูรณ์
       จังหวัดพิษณุโลก
       จังหวัดสุโขทัย
       จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 

 

ประวัติความเป็นมาของหน่วย


       เมื่อครั้งก่อนตั้งแต่เป็น กองร้อยที่ ๕ ตชด. กก.ตชด.เขต ๖ (เดิม)อ.เมือง จ.ตาก เป็นหน่วยหลักในการกำกับดูแลรับผิดชอบพื้นที่ จว.พิษณุโลก ด้านทิศตะวันออกในพื้นที่ อ.นครไทย และอ.ชาติตระการซึ่งมีแนวชายแดนติดต่อกับ สปป.ลาว ความยาวประมาณ ๑๙ กม. จึงเป็นเหตุให้ กก.ตชด.เขต ๖ จัดส่งกำลัง มว.ตชด.๖๐ พ.ศ.๒๕๐๖ มี ร.ต.ต.ประกิต  โกมลฐิติ เป็น ผบ. มว. มาตั้งฐาน ฯ ที่ บ.น้ำทวน ต.นาบัว อ.นครไทย จว.พิษณุโลกปฏิบัติหน้าที่ใน ลว.หาข่าวความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม พร้อมทั้งปฏิบัติการจิตวิทยากับราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง รวม ๒ อำเภอ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ประมาณ พ.ศ.๒๕๑๕ สถานการณ์และการข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม(ผกค.) ในพื้นที่ อ.นครไทยและ อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลกได้ปรากฏขึ้นถี่มากขึ้นมากมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นกอปรกับขณะนั้นยังไม่มากำลังของ ตชด.อยู่ในพื้นที่ อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก มีกำลังเพียง ๑ มว.คือ มว.ตชด.๖๐๗ ซึ่งก็ไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจในคราวเดียวกันทั้ง ๒ พื้นที่ได้ กก.ตชด.เขต ๖ มีนโยบายให้จัดหาพื้นที่ในการที่จะตั้งเป็นร้อย ตชด.จากนั้น มว.ตชด.๖๐๗ จัดกำลังพลพร้อม จนท.ที่เกี่ยว ข้องออกไปดำเนินการจัดหาพื้นที่และจัดทำการรางวัดได้ที่ บ.น้อย ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก ซึ่งเป็นที่ของราษฎร มอบให้มีเนื้อที่ประมาณ ๕๐ไร่เศษ อยู่ห่างจากที่ทำการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ประมาณ ๒ กม. เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ กก.ตชด.เขต ๖ จัดตั้ง มว.ตชด.๖๐๑ ขึ้นอีก ๑ หมวด เพื่อดำเนินการจัดทำที่ตั้งทำการกองร้อยชั่วคราวขึ้นที่ บ.น้อย ต.ท่าสะแก(ป่าแดง) อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก เนื้อที่ประมาณ ๑๒ ไร (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน) พร้อมได้รับการเพิ่มเติมกำลัง จนท.ฝ่ายธุรการและกำลังพล มว.ตชด. ตลอดมาจนถึง ปี พ.ศ.๒๕๒๓ กก.ตชด.เขต ๖ ได้อนุมัติให้จัดสร้างที่ตั้งกองร้อยที่ ๕ ตชด.เขต ๖ เป็นกองร้อยถาวรขึ้นและได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ จึงย้ายที่ทำการกองร้อย จากที่ตั้งชั่วคราวเข้ามาอยู่ในที่ตั้งถาวรเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กระทั่งเมื่อ ๑๒ ธ.ค.๒๕๒๙ ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้จัดหน่วยของ บช.ตชด.ขึ้นใหม่ ร้อย ตชด.๓๑๕ กก.ตชด.๓๑ พิกั๗ ๒๐๐๙๕ บ.น้อย ต.ท่าสะแก (ป่าแดง) อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก                                                                               การจัดตั้งหน่วย
      เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ - ๒๕๒๐ ชื่อหน่วยเดิมเรียกว่า“ร้อย ๕ ตชด.” มีหน่วยขึ้นตรง จำนวน ๓ หมวด คือ มว.ตชด.๖๐๘,๖๑๐,๖๑๘ และ ชฝต.๒ ชุด คือ ชฝต.๕๑๐, ๕๑๑ มี ร.ร.ตชด.ความรับผิดชอบ ๒ ร.ร.คือ ร.ร.ตชด.ลาดเรือ, ร.ร. ตชด.อาทรอุทิศ
      เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๒๔ มีหน่วยขึ้นตรงเพิ่มขึ้นอีก ๒ หมวด รวม ๕ หมวด คือ มว.ตชด.๖๐๗, ๖๑๐, ๖๑๘, ๖๒๐, ๖๒๔ ส่วน ชฝต. และ ร.ร.ตชด. คงเดิม
     เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ มีหน่วยขึ้นตรงเพิ่มขึ้นอีก ๑ หมวด รวม ๖ หมวด และได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อของ มว.ตชด.ต่าง ๆ คือ มว.ตชด.๖๐๗ เป็น มว.ตชด.๖๒๕, มว.ตชด.๖๑๐ เป็น มว.ตชด.๖๕๕, มว.ตชด.๖๑๘ เป็น มว.ตชด.๖๒๖, มว.ตชด.๖๒๐ เป็น มว.ตชด.๖๒๗, มว.ตชด.๖๒๔ เป็น มว.ตชด.๖๒๘, มว.ตชด.๖๒๙ เป็น มว.ตชด.๖๒๙
     เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ ได้รับคำสั่งจาก กก.ตชด.เขต ๖ (เดิม) จัดกำลังขึ้นไปปฏิบัติภารกิจที่ ร้อย ๓ ตชด.อ.แม่ระมาด จว.ตาก ทาง ร้อย ๕  ตชด. จัดส่ง มว.ตชด.๖๒๕, ๖๒๖, ๖๒๗ รวม ๓ หมวด จนเสร็จภารกิจ ก็มิได้มีการส่งกลับคืนหน่วยแต่อย่างใด
     เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ ร้อย ๕ ตชด. ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้ง “ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ”ขึ้น ๑ แห่ง ที่ บ.น้อย          ต.ท่าสะแก (ป่าแดง) อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก ยังเปิดทำการเรียนการสอน จนถึงปัจจุบัน
     เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘  กอ.รมน.จว.พิษณุโลก ได้สั่งยุบ ชฝต.๕๑๑ บ.น้ำทวน ต.นาบัว อ.นครไทย จว.พิษณุโลก คงเหลือ ชฝต.๕๑๐ ไว้ และได้เปลี่ยนแปลงเป็น ชฝต.๕๑๐๑
     เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ ถึง ปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลง และแยกหน่วยใหม่ ร้อย ๕ ตชด. เปลี่ยนแปลงชื่อใหม่เป็น “ร้อย ตชด.๓๑๕” มีหน่วยขึ้นตรง จำนวน  ๖  หมวด และเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่คือ มว.ตชด.๓๑๕๑,มว.ตชด.๓๑๕๒,มว.ตชด.๓๑๕๓,มว.ตชด.๓๑๕๔,มว.มวลชนสัมพันธ์,มว.สนับสนุนการรบ
เมื่อ ๓๐ ก.ย.๒๕๔๑ กอ.รมน.จว.พิษณุโลก ได้สั่งยุบ ชฝต.๑๕๐๑ บ.บ่อภาค ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก